Đăng ký lắp đặt internet và truyền hình tại huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

/
Lý Sơn là một huyện đảo duy nhất trong tỉnh Quảng…